Om Ulvsta

Ulvsta

Byn Ulvsta, tidigare stavat Ulfsta, ligger med sin centrala del ca 3 km väster om Ockelbo kyrka. I stort sett kan man säga att byn gränsar i nordost mot Testeboån, i norr mot Sunnanåsbo, i väster och sydväst mot Värmland och Ivantjärn, i öster och sydost mot Böle och Åkerby.

Åkerjorden ligger huvudsakligen nära ån, resten av arealen är skogs- och myrmark. På byns område finns ett 30-tal sjöar och tjärnar, de största är Storrännsjön, Mångeln och Stortansen. En aktiv fiskevårdsförening gör att fiske är mycket populärt. De mest uppskattade badsjöarna är Lillrännsjön och Mångeln.

Rönnåsen

Från Rönnåsen, ca 235 m ö h, har man en underbar utsikt över en stor del av Ockelbo. Man ser Norrsundets massafabrik i öster och röken från massafabrikerna vid Gävle i sydost. På sommaren är det servering i Skid- och Friluftsfrämjandets stuga på krönet. Vintertid är skidbackarna öppna för åkning - i mån av snö.

På vägen upp ser man ett vidsträckt klapperstensfält, som vittnar om hur högt havet gick vid istidens slut. Åt sydväst ligger Häståsen, ca 290 m ö h, där ett ca 20 m högt bevakningstorn medger ett vidsträckt panorama åt alla håll. En mycket använd snöskoterled går på DONJ:s gamla banvall från Ockelbo till Jädraås.

Namnet Ulfsta är sammansatt av mansnamnet Ulf och sta-, d v s en plats där någon bosatt sig. Sådana namn är mycket gamla, knutna till den första centrala bebyggelsen, förmodligen från före eller i början av vikingatiden.

Före stat, socken och kristen kyrka fanns byn. Därom vittnar fynd av yxor från stenåldern, myrjärnsslagg från århundradena efter vår tidräknings början och gravar från vikingatiden nära ån i Ulfsta. Genom träget arbete, oräkneliga dagsverken skapades odlingslandskapet.

Den gamla byn

På 1540-talet, under Gustaf Vasas tid, nämns fem bönder, utan hemmansnummer. Men snart upptar byn nio hemman, varav åtta i århundraden låg med sina kål- och humlegårdar efter den gamla bygatan, från ån till vad som senare blev platsen för skolan. Alla gårdar ville ha sin andel i all slags jord, resultatet blev ett stort antal tegar men också en självklar gemenskap för att hålla vägar, diken och stängsel i stånd.

För att öka sin utkomst, vilket tydligen var livsnödvändigt, hade man grässlåtter, slog, kring sjöar, på myrar, på röjbara ställen, på ett för en sentida människa nästan ofattbart sätt; t ex kring Igeltjärn och vid Melltjärnsån in till mitten av 1900-talet.

Fäbodar

Fäbodlivet var en självklarhet, inte bara för bönderna, utan också för torpare och soldater. Fäbodarna var samlade i tre områden, kring Mångeln, Flaxtjärn och Herratjärn. Fram till 1:a världskriget fortgick det som förut, men sedan började en kraftig minskning och mot mitten av 1900-talet upphörde fäbodbruket.

En epok var till ända.

Storskifte - Laga skifte

Vid storskiftet på 1770-talet gjordes ett försök till koncentrering av åkerjorden i centrala byn. Kring 1790 skedde delning av ängar och skog men den radikala ändringen skedde vid laga skiftet, för Ulfstas del 1849-1861, då ett hemmans åkerjord skulle samlas till ett par, tre ställen. Samtidigt flyttades åtskilliga hemman till de förut obebyggda Ulvstaängarna.

Emigration

Vid samma tid började en omfattande emigration till USA, då hela bonde- och torpfamiljer åkte i väg. Sedan kom utflyttningen till industriorter och Stockholm. Vid tiden efter andra världskriget upphörde allt fler med djurhållningen och skaffade sig annan utkomst än inom lantbruk. Då är vi framme i vår egen tid.

Handelsboden slog igen 1972. Undervisningen i Ulvsta skola upphörde vid slutet av 1950-talet. Det av ulvstaborna uppförda missionshuset kallas nu Berggården och är ett centrum för fester, kurser och sammankomster av olika slag.

Friluftsgården, motionsanläggningen i Ulvsta, drivs av Ockelbo Orienteringsklubb (OOK) och Ockelbo Skidklubb (OSK.) Därifrån utgår ett fem km långt elljusspår, på vintern också ett flertal skidspår av olika längd.

Att yrkeslivet också är livligt, vittnar ett flertal företag som är registrerade i Ulvsta om. I byn bor för närvarande ca 150 personer.

Sammanställt av Tage Blomqvist